Beheer van klokkenluidersverslagen

Telespazio Belgium moedigt iedereen die zich bewust wordt van feiten of gedragingen die in strijd zijn met de waarden, codes en interne regels, wetten of voorschriften van de onderneming, en in het bijzonder met de anticorruptiewetgeving, aan om dit met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid te melden.

De meldingen kunnen gaan over: Werknemers van Telespazio Group op alle niveaus, Bestuurders, Functionarissen, Leden van bedrijfsorganen, Groepsmaatschappijen, en derden (bv.: leveranciers, consultants, medewerkers, klanten, enz.).

Meldingen kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende zaken:

  • pogingen, vermeende en daadwerkelijke daden van omkoping die direct, indirect of gevraagd door derden (bijv.: leveranciers, consultants, medewerkers, klanten) plaatsvinden;
  • belangenconflicten of andere schendingen van de Ethische Code;
  • onwettige handelingen, met inbegrip van die van Telespazio Model 231/2001, gepleegd door werknemers van het bedrijf in het belang van of ten voordele van het bedrijf;
  • onwettige en/of frauduleuze activiteiten die schade toebrengen aan klanten of aan de activa van het bedrijf;

schendingen met betrekking tot de veiligheid van werknemers.
Om een effectieve klokkenluidersmelding te doen, zodat de bevoegde organisatorische eenheden de gemelde problemen op bevredigende wijze kunnen onderzoeken, is het noodzakelijk om nauwkeurige en betrouwbare feiten te verstrekken en, indien beschikbaar, bewijsstukken over te leggen.   

Om de vertrouwelijkheid van de klokkenluider te waarborgen, biedt Telespazio Belgium de volgende kanalen om een melding te doen: 

Krachtens de verordening inzake "klokkenluiden" (wet nr. 179 van 30 november 2017) verzekert Telespazio Belgium bescherming tegen vergelding en andere discriminerende en bestraffende acties tegen de klokkenluider om redenen die direct of indirect verband houden met de inhoud van haar/zijn ingediende melding.

Om ieders waardigheid, eer en reputatie te beschermen, verbindt Telespazio Belgium zich ertoe maximale bescherming te bieden tegen lasterlijke klokkenluidersmeldingen.

Voor aanvullende informatie kunt u de door Telespazio Belgium aangenomen richtlijnen voor het beheer van klokkenluiders van Leonardo raadplegen, waarin het proces voor het beheer van meldingen, zelfs anonieme, wordt gedefinieerd en beschreven, specifieke controleactiviteiten en actieplannen worden vastgesteld en de anonimiteit van de klokkenluider tijdens alle fasen wordt gewaarborgd